Wydarzenia (zajawki artykułów)

nowa-view01.jpg

Likwidacja zagrożenia geotechnicznego - Czytaj całość

Lik­widacja zagroże­nia geot­ech­nicznego w hali maszynowni dla TAU­RON Ciepło

Temat, który od początku wzbudzaił nasze zain­tere­sowanie. Dzięki sporej dawce prze­myśleń doty­czą­cych sposobu wdroże­nia przy­go­towanego pro­jektu, zas­tosowa­niu odpowied­nich maszyn i urządzeń oraz współpracy osób związanych z Inwe­st­orem wykon­al­iśmy ciekawy pro­jekt lik­widu­jąc pustki pod­posadzkowe i elimin­u­jąc związane z tym zagrożenia.

Likwidacja zagrożenia geotechnicznego - Czytaj całość
psary1.jpg

Iniekcja kurtynowa – Nowoczesne uszczelnienie obiektów kolejowych - Czytaj całość

Uszczel­nienia kur­tynowe na linii CMK

Kole­jowe obiekty inżynieryjne z uwagi na ciągły ruch pociągów wyma­gają spec­jal­nego pode­jś­cia do kwestii remon­towych. Wyłączenia z użytkowa­nia są kosz­towne tak więc wszelkie tech­nolo­gie umożli­wia­jące wykony­wanie prac bez prz­erw w ruchu są pożądane.

Iniekcja kurtynowa – Nowoczesne uszczelnienie obiektów kolejowych - Czytaj całość