Wydarzenia (zajawki artykułów)

ledziny-obiekt-d1-d2-00004.jpg

Oczyszczalnia ścieków w Lędzinach - Czytaj całość

W roku 2012 wykon­al­iśmy kilka real­iza­cji zabez­pieczeń chemood­pornych, związanych z rozbu­dową oczyszczalni ścieków w Lędz­i­nach. Wśród obiek­tów zan­lazły się komory sta­bi­liza­cji osadu, osad­nik, biore­ak­tory, a także posadzka anty­pośl­iz­gowa, iniekcje i inne prace uszczel­ni­a­jące. Roboty doty­czyły obiek­tów nowych i remontowanych.

Oczyszczalnia ścieków w Lędzinach - Czytaj całość
351-foto1-1.jpg

Ciekawa realizacja - Czytaj całość

Branża ener­gety­czna generuje zapotrze­bowanie na różné roboty remon­towe. Dla GDF Suez Ener­gia Pol­ska S.A. Elek­trow­nia Połaniec wykon­al­iśmy zabez­pieczenia typu: uszczel­nienia gruntu z wypełnie­niem pustek, iniekcje uszczel­ni­a­jące rysy oraz uszczel­nienia dylat­acji.

Ciekawa realizacja - Czytaj całość