Zacznij tutaj

Infor­ma­cje o firmie

MONO­LIT ZRB Sp. z o.o. jest firmą zaj­mu­jącą się głównie rob­o­t­ami remon­towymi z zakresu i z uży­ciem mate­ri­ałów spec­jal­isty­cznej chemii budowlanej. Pracę nad tem­atem rozpoczy­namy od poz­na­nia oczeki­wań Inwest­ora, określe­nia założeń kon­cep­cyjnych, poprzez dobór odpowied­niego rozwiąza­nia, jego prezen­tacji, real­iza­cji, do odbioru wyko­nanych robót. Real­izu­jemy tem­aty bardzo trudne. Współpracu­jemy także z Kadrą Naukową.

Posi­adamy kadrę doświad­c­zonych inżynierów, od lat zaj­mu­ją­cych się tem­atami związanymi z zas­tosowaniem pro­fesjon­al­nej chemii budowlanej. Sprawują oni także nadzór nad wyko­naniem robót, dba­jąc o zachowanie wszel­kich aspek­tów tech­no­log­icznych, tak ważnych z punktu widzenia stosowanych technologii.

Roboty wykony­wane są przez bry­gady wyspec­jal­i­zowanych pra­cown­ików, posi­ada­ją­cych dłu­go­let­nie doświad­cze­nie w aplikacji mate­ri­ałów spec­jal­isty­cznej chemii budowlanej.

Zapraszamy Państwa do współpracy i składa­nia zapy­tań ofer­towych.

Skon­tak­tuj się z nami!

Aktualności

Aktualności (zajawki artykułów)

ledziny-obiekt-d1-d2-00004.jpg

Oczyszczalnia ścieków w Lędzinach - Czytaj całość

W roku 2012 wykon­al­iśmy kilka real­iza­cji zabez­pieczeń chemood­pornych, związanych z rozbu­dową oczyszczalni ścieków w Lędz­i­nach. Wśród obiek­tów zan­lazły się komory sta­bi­liza­cji osadu, osad­nik, biore­ak­tory, a także posadzka anty­pośl­iz­gowa, iniekcje i inne prace uszczel­ni­a­jące. Roboty doty­czyły obiek­tów nowych i remontowanych.

Oczyszczalnia ścieków w Lędzinach - Czytaj całość
nowa-view01.jpg

Likwidacja zagrożenia geotechnicznego - Czytaj całość

Lik­widacja zagroże­nia geot­ech­nicznego w hali maszynowni dla TAU­RON Ciepło

Temat, który od początku wzbudzaił nasze zain­tere­sowanie. Dzięki sporej dawce prze­myśleń doty­czą­cych sposobu wdroże­nia przy­go­towanego pro­jektu, zas­tosowa­niu odpowied­nich maszyn i urządzeń oraz współpracy osób związanych z Inwe­st­orem wykon­al­iśmy ciekawy pro­jekt lik­widu­jąc pustki pod­posadzkowe i elimin­u­jąc związane z tym zagrożenia.

Likwidacja zagrożenia geotechnicznego - Czytaj całość
psary1.jpg

Iniekcja kurtynowa – Nowoczesne uszczelnienie obiektów kolejowych - Czytaj całość

Uszczel­nienia kur­tynowe na linii CMK

Kole­jowe obiekty inżynieryjne z uwagi na ciągły ruch pociągów wyma­gają spec­jal­nego pode­jś­cia do kwestii remon­towych. Wyłączenia z użytkowa­nia są kosz­towne tak więc wszelkie tech­nolo­gie umożli­wia­jące wykony­wanie prac bez prz­erw w ruchu są pożądane.

Iniekcja kurtynowa – Nowoczesne uszczelnienie obiektów kolejowych - Czytaj całość