Oferta i realizacje

MONO­LIT ZRB świad­czy dla Państwa usługi w zakresie:

Masz prob­lem – skon­tak­tuj się z nami! Postaramy się znaleźć rozwiązanie. Zapraszamy do kon­taktu i współpracy.

Oferta nasza kierowana jest m.in. do odbiorców:

  • oczyszczal­nie ścieków
  • przed­siębiorstwa wodociągów i kanalizacji
  • elek­trownie, ciepłownie
  • stacje uzdat­ni­a­nia wody pitnej
  • zakłady prze­mysłowe, pro­duk­cyjne, chemiczne
  • spółdziel­nie mieszkaniowe
  • odbiorcy indy­wid­u­alni