Wydarzenia (zajawki artykułów)

ledziny-obiekt-d1-d2-00004.jpg

Oczyszczalnia ścieków w Lędzinach - Czytaj całość

W roku 2012 wykon­al­iśmy kilka real­iza­cji zabez­pieczeń chemood­pornych, związanych z rozbu­dową oczyszczalni ścieków w Lędz­i­nach. Wśród obiek­tów zan­lazły się komory sta­bi­liza­cji osadu, osad­nik, biore­ak­tory, a także posadzka anty­pośl­iz­gowa, iniekcje i inne prace uszczel­ni­a­jące. Roboty doty­czyły obiek­tów nowych i remontowanych.

Oczyszczalnia ścieków w Lędzinach - Czytaj całość
nowa-view01.jpg

Likwidacja zagrożenia geotechnicznego - Czytaj całość

Lik­widacja zagroże­nia geot­ech­nicznego w hali maszynowni dla TAU­RON Ciepło

Temat, który od początku wzbudzaił nasze zain­tere­sowanie. Dzięki sporej dawce prze­myśleń doty­czą­cych sposobu wdroże­nia przy­go­towanego pro­jektu, zas­tosowa­niu odpowied­nich maszyn i urządzeń oraz współpracy osób związanych z Inwe­st­orem wykon­al­iśmy ciekawy pro­jekt lik­widu­jąc pustki pod­posadzkowe i elimin­u­jąc związane z tym zagrożenia.

Likwidacja zagrożenia geotechnicznego - Czytaj całość
psary1.jpg

Iniekcja kurtynowa – Nowoczesne uszczelnienie obiektów kolejowych - Czytaj całość

Uszczel­nienia kur­tynowe na linii CMK

Kole­jowe obiekty inżynieryjne z uwagi na ciągły ruch pociągów wyma­gają spec­jal­nego pode­jś­cia do kwestii remon­towych. Wyłączenia z użytkowa­nia są kosz­towne tak więc wszelkie tech­nolo­gie umożli­wia­jące wykony­wanie prac bez prz­erw w ruchu są pożądane.

Iniekcja kurtynowa – Nowoczesne uszczelnienie obiektów kolejowych - Czytaj całość
351-foto1-1.jpg

Ciekawa realizacja - Czytaj całość

Branża ener­gety­czna generuje zapotrze­bowanie na różné roboty remon­towe. Dla GDF Suez Ener­gia Pol­ska S.A. Elek­trow­nia Połaniec wykon­al­iśmy zabez­pieczenia typu: uszczel­nienia gruntu z wypełnie­niem pustek, iniekcje uszczel­ni­a­jące rysy oraz uszczel­nienia dylat­acji.

Ciekawa realizacja - Czytaj całość