Iniekcja kurtynowa – Nowoczesne uszczelnienie obiektów kolejowych

11 lat temu
psary1.jpg

Uszczel­nienia kur­tynowe na linii CMK

Kole­jowe obiekty inżynieryjne z uwagi na ciągły ruch pociągów wyma­gają spec­jal­nego pode­jś­cia do kwestii remon­towych. Wyłączenia z użytkowa­nia są kosz­towne tak więc wszelkie tech­nolo­gie umożli­wia­jące wykony­wanie prac bez prz­erw w ruchu są pożądane.

Mod­ern­iza­cja linii kole­jowej Nr 64 Psary-​Kozłów z uwagi na duże tempo prac oraz kłopotliwe położe­nie niek­tórych prze­pustów pocią­gała za sobą zas­tosowanie rozwiązań umożli­wia­ją­cych szy­bki postęp robót z jed­noczesną min­i­malną ingerencją w otocze­nie obiektów.

Uszczelnienia kurtynowe - usytuowanie obiektów do remontu...

Do wyko­na­nia izo­lacji niek­tórych prze­pustów zas­tosowano oprócz trady­cyjnych rozwiązań także izo­lacje wyko­nane w formie uszczel­ni­a­jąc­eych kur­tyn z żywic akrylowych.

Uszczelnienie kurtynowe - w trakcie prac.

Prace izo­la­cyjne wraz z rob­o­t­ami towarzyszą­cymi – naprawy zaprawami PCC – trwały z prz­er­wami kilka miesięcy.

Więcej zdjęć w Galerii

Dodatkowe infor­ma­cje w zakładce Uszczel­nienia.

Zapraszamy.