Likwidacja zagrożenia geotechnicznego

11 lat temu
nowa-view01.jpg

Lik­widacja zagroże­nia geot­ech­nicznego w hali maszynowni dla TAU­RON Ciepło

Temat, który od początku wzbudzaił nasze zain­tere­sowanie. Dzięki sporej dawce prze­myśleń doty­czą­cych sposobu wdroże­nia przy­go­towanego pro­jektu, zas­tosowa­niu odpowied­nich maszyn i urządzeń oraz współpracy osób związanych z Inwe­st­orem wykon­al­iśmy ciekawy pro­jekt lik­widu­jąc pustki pod­posadzkowe i elimin­u­jąc związane z tym zagrożenia.

W ramach pro­jektu wykon­al­iśmy kilka­set otworów rdzeniowych podaw­czych, 25 studni chłon­nych, naprawy pęknięć posadzki z uży­ciem mate­ri­ałów chemii budowlanej.

Więcej zdjęć w Galerii

Dodatkowe infor­ma­cje w zakładce Sta­bi­liza­cja i uszczel­ni­anie gruntu.

Zapraszamy.