Taca chemoodporna pod zbiornikami

10 lat temu

Naprawa i wyko­nanie zabez­pieczenia tacy chemood­pornej dla TAU­RON Ciepło S.A.

Kole­jną real­iza­cją dla kon­cernu Tau­ron był remont tacy chemood­pornej. Pro­jekt zakładał wyko­nanie powłoki o para­me­trach elasty­fikowanych, będącej zabez­piecze­niem środowiska przed wpły­wem mediów płyn­nych. Pro­jekt i real­iza­cja pochłonęły kilka­naś­cie dni roboczych. Tacę zabez­piec­zono na kole­jne lata beza­waryjnej pracy.

Wybrane zdję­cia z real­iza­cji zna­j­dują się w [Galerii] (w budowie)

Dodatkowe infor­ma­cje w zakładce Powłoki chemood­porne.

Zapraszamy.