Oczyszczalnia ścieków w Lędzinach

12 lat temu
ledziny-obiekt-d1-d2-00004.jpg

W roku 2012 wykon­al­iśmy kilka real­iza­cji zabez­pieczeń chemood­pornych, związanych z rozbu­dową oczyszczalni ścieków w Lędz­i­nach. Wśród obiek­tów zan­lazły się komory sta­bi­liza­cji osadu, osad­nik, biore­ak­tory, a także posadzka anty­pośl­iz­gowa, iniekcje i inne prace uszczel­ni­a­jące. Roboty doty­czyły obiek­tów nowych i remontowanych.

Osad­nik wtórny oczyszczalni ścieków:

Powłoka ochronna – paro­prze­puszczalna, chemood­porna w zakre­sie XA3, ciec­zoszczelna powłoka mineralna.

Uszczel­nie­nie dylat­acji i prz­erw wymus­zonych – elasty­czne chemod­porne taśmy uszczelniające.

Komora sta­bi­liza­cji tlenowej osadu:

Iniekcje uszczel­ni­a­jące – uszczel­nienia ciekną­cych rys żywicami poli­ure­tanowymi oraz akrylowymi.

Węże iniek­cyjne – mon­taż i wypełnie­nie uszczel­ni­a­ją­cych węży iniekcyjnych.

Powłoka ochronna – paro­prze­puszczalna, chemood­porna, ciec­zoszczelna powłoka min­er­alna oraz epoksy­dowa do ele­men­tów stalowych.

Budynek tech­niczny

Posadzka prze­mysłowa – anty­pośl­iz­gowa posadzka żywiczna z uszczel­nie­niem dylatacji.

Biore­ak­tory

Uszczel­nie­nie styków: węże iniek­cyjne – mon­taż i wypełnie­nie uszczel­ni­a­ją­cych węży iniekcyjnych.

Pro­jekt zakończyliśmy w kwiet­niu 2013r. Wykon­al­iśmy całość zabez­pieczeń chemood­pornych i posadzkowych betonu oraz uszczel­nień iniek­cyjnych. Po rozruchu oczyszczal­nia służyć będzie mieszkań­com gminy Lędziny.