Ciekawa realizacja

12 lat temu
351-foto1-1.jpg

Branża ener­gety­czna generuje zapotrze­bowanie na różné roboty remon­towe. Dla GDF Suez Ener­gia Pol­ska S.A. Elek­trow­nia Połaniec wykon­al­iśmy zabez­pieczenia typu: uszczel­nienia gruntu z wypełnie­niem pustek, iniekcje uszczel­ni­a­jące rysy oraz uszczel­nienia dylat­acji.

Decyzja była spowodowana pojaw­ia­ją­cymi się coraz częś­ciej zagroże­ni­ami powodziowymi, przede wszys­tkim z roku 2010. O randze zada­nia świad­czy ilość przeprowad­zonych prac: wykon­al­iśmy ponad 3 km wierceń grun­towych oraz blisko 1 km rys i dylat­acji.

Więcej szczegółów w zakładkach :

Uszczel­nienia

Sta­bi­liza­cja i uszczel­nienia gruntu.

Zapraszamy.