Wzmocnienia włóknem węglowym

W szczegól­nych przy­pad­kach naprawa betonu zaprawami PCC oraz meto­dami iniek­cyjnymi musi zostać uzu­pełniona poprzez ele­menty zbro­je­nia. Nowoczesne metody umożli­wiają dozbra­janie obiek­tów bez pod­noszenia ich masy oraz wykony­wa­nia uciążli­wych odkuć. Maty oraz taśmy z włókien węglowych skutecznie i szy­bko pozwalają wzmoc­nić obiekt w wyma­ganych kierunkach.

Wykonu­jemy wzmoc­nienia z uży­ciem mat, lameli nakle­janych na powierzch­nię betonu lub wkle­janych we wcię­cia w kon­strukcji. Roboty te są często przy­go­towywane wraz z pro­jek­tem, wyko­nanym przez konstruktorów.

Wzmoc­nie­nie włóknem węglowym zre­al­i­zowane przez naszą firmę:

Wzmoc­nie­nie dachu żel­be­towego matami CFRP

Wzmoc­nie­nie spękanej kon­strukcji daszku żel­be­towego nad wejś­ciem do nowobu­dowanej Bib­lioteki Pub­licznej w Oświęcimiu.

Real­iza­cja – marzec 2011.

Naprawa i wzmoc­nie­nie CFRP belki żelbetowej

Naprawa zaprawami PCC oraz wzmoc­nie­nie lame­lami i matami z włókien węglowych pod­ciągu żel­be­towego podtrzy­mu­jącego nieckę basenową w MOSIR Sosnowiec.

Real­iza­cja – listopad 2010.


Naprawa i wzmoc­nie­nie wspornika żelbetowego

Naprawy zaprawami PCC oraz wzmoc­nie­nie matami z włókien węglowych CFRP wspornika żel­be­towego w Cen­trum Hand­lowym M1 w Częstochowie.

Real­iza­cja – październik 2010.

Naprawa i wzmoc­nie­nie belek z uży­ciem CFK, Tychy

Wzmoc­nie­nie z uży­ciem tech­nologii lameli węglowych belek sprężonych wiaduktu dro­gowego nad DK-​1 w ciągu ul. Oświęcim­skiej w Tychach dla SBL.

Real­iza­cja – maj 2009r.

Awaryjna naprawa i wzmoc­nie­nie belki. Tychy nad DK

Awaryjna naprawa belki sprężonej zaprawami PCC + wzmoc­nie­nie lame­lami z włókien węglowych. Wiadukt w ciągu DK-​1, nad ul. Pił­sud­skiego w Tychach.

Real­iza­cja – sier­pień 2009r.