Bezwykopowe renowacje izolacji

Bezwykopowe renowacje izo­lacji są jed­nymi z bardziej wyrafi­nowanych i trud­nych robót napraw­czych. Muszą być poprzedzane anal­izą przy­czyn pow­sta­nia zarysowań i prze­cieków tak, aby naprawa przyniosła pożą­dany skutek. Po anal­izie prze­biegu i charak­teru zarysowa­nia przy­go­towu­jemy kon­cepcję naprawy, sposób rozmieszczenia pak­erów iniek­cyjnych, ich dobór jak również wybór odpowied­niego środka wtłaczanego w rysę. Roboty przeprowadzane są zawsze z uży­ciem najlep­szych dostęp­nych na rynku mate­ri­ałów o odpowied­niej lep­kości i szy­bkości wiązania.

Wykonu­jemy iniekcje

  • wzmac­ni­a­jące – skle­janie kon­strukcji żel­be­towych, betonowych i murowych
  • uszczel­ni­a­jące – elasty­czne wypeł­ni­anie pęknięć konstrukcji
  • kur­tynowe – hydroizo­lacje wykony­wane meto­dami bezwykopowymi głównie w starym budown­ictwie, w wilgo­t­nych piwni­cach, garażach podziem­nych, w miejs­cach trudno dostęp­nych jak kanały czy tunele
  • zszy­wanie kon­strukcji – wraz z wypełnieni­ami dodatkowe dozbra­janie wzmac­ni­anych stref

Bezwykopowe renowacje izo­lacji zre­al­i­zowane przez naszą firmę:

Izo­lacja pozioma w budynku biurowym z żeli akrylowych

Wyko­nanie przepony poziomej z wyko­rzys­taniem wielokom­po­nen­towych żywic na bazie akryli oraz tech­niki iniekcji ciśnieniowej za pomocą pomp 2-​K. Prace były wykony­wane w czyn­nym obiek­cie biurowym.

Real­iza­cja – grudzień 2011.