Naprawy żelbetu

Beton i żel­bet jako kamień sztuczny, ulega korozji co powoduje konieczność jego naprawy. Podob­nie jak w przy­padku zabez­pieczeń chemood­pornych – także dla napraw wyma­gana jest anal­iza przy­czyn pow­sta­nia uszkodzenia oraz, co ważniejsze, anal­iza samego napraw­ianego ele­mentu pod kątem staty­cznym i chemicznym. Tylko takie pode­jś­cie do prob­lemu skutkuje jego skutecznym rozwiązaniem.

Wykonu­jemy naprawy oraz wyrówny­wanie powierzchni betonowych zaprawami PCC, meto­dami ręcznymi i natryskowymi. Sto­su­jemy mate­ri­ały o odpowied­nio dobranych para­me­trach wytrzy­małoś­ciowych i składzie chemicznym dos­tosowanym do wyma­gań napraw­ianego elementu.

Naprawy żel­betu zre­al­i­zowane przez naszą firmę:

Naprawy PCC fun­da­mentu Tur­boze­społu TG-​11 225 MW, TAU­RON Wytwarzanie

Kole­jny remont w ener­getyce – dla firmy TAU­RON w Łaziskach – naprawa kon­strukcji żel­be­towej Fun­da­mentu Tur­boze­społu TG-​11. Prace obe­j­mowały jak poprzed­nio naprawy żel­betu mate­ri­ałami PCC, szpachlowanie części powierzchni betonowej, prace towarzyszące. Wyko­nano ok. 440 m2 napraw i szpachlowa­nia w trud­nych warunk­ach aplikacji.

Real­iza­cja: wrze­sień – listopad 2012.

Naprawy PCC Tunelu Nawęglania T-​6, TAU­RON Wyt­warzanie S.A. EC Katowice

Na zlece­nie Tau­ron Wyt­warzanie S.A. odd­ział EC Katow­ice wykon­al­iśmy naprawę seg­mentu Tunelu Nawęglania T-​6. W zakres robót wchodz­iła naprawa żel­betu z uży­ciem zapraw PCC, uszczel­nie­nie dylat­acji z wyko­rzys­taniem iniecji, kitów i taśm dylat­a­cyjnych. Dodatkowo wykon­al­iśmy zabez­piecze­nie powłokowe powierzchni betonowych.

Real­iza­cja: marzec-​kwiecień 2012.

Naprawy PCC fun­da­mentu Tur­boze­społu TG-​12 225 MW, Elek­trow­nia Łaziska

Na tere­nie Elek­trowni Łaziska real­i­zowal­iśmy remont żel­betów Fun­da­mentu Tur­boze­społu TG-​12. Roboty były prowad­zone z prz­er­wami, we współpracy z innymi branżami. Prace obe­j­mowały naprawy żel­betu fun­da­mentu mate­ri­ałami PCC, szpachlowanie części powierzchni betonowej, prace towarzyszące. Wyko­nano ok. 250 m2 napraw w trud­nych warunk­ach aplikacji.

Real­iza­cja: listopad 2011 – luty 2012.

Naprawa i uszczel­nie­nie odcinka tunelu kablowego

Naprawa i uszczel­nie­nie wejś­cia do tunelu kablowego. Naprawa mate­ri­ałami PCC, uszczel­nie­nie żywicami akry­lowymi i poliuretanem.

Real­iza­cja: październik 2011.

Naprawa zbiornika wody pit­nej w ZUW Bochnia

Wyko­nanie napraw, uszczel­nień rys metodą iniekcji ciśnieniowej oraz uszczel­nień dylat­acji w Zbiorniku pokoag­u­la­cyjnym w Zakładzie Uzdat­ni­a­nia Wody w Bochni. Prace wyko­nano na zlece­nie w ramach pro­jektu Fun­duszu Spójności.

Real­iza­cja: maj-​czerwiec 2011.