Uszczelnienia

Uszczel­nienia są jed­nymi z bardziej wyrafi­nowanych i trud­nych robót napraw­czych. Muszą być poprzedzane anal­izą przy­czyn pow­sta­nia zarysowań i prze­cieków tak, aby naprawa przyniosła pożą­dany skutek. Po anal­izie prze­biegu i charak­teru zarysowa­nia przy­go­towu­jemy kon­cepcję naprawy, sposób rozmieszczenia pak­erów iniek­cyjnych, ich dobór jak również wybór odpowied­niego środka wtłaczanego w rysę. Roboty przeprowadzane są zawsze z uży­ciem najlep­szych dostęp­nych na rynku mate­ri­ałów o odpowied­niej lep­kości i szy­bkości wiązania.

Wykonu­jemy iniekcje

  • wzmac­ni­a­jące – skle­janie kon­strukcji żel­be­towych, betonowych i murowych
  • uszczel­ni­a­jące – elasty­czne wypeł­ni­anie pęknięć konstrukcji
  • kur­tynowe – hydroizo­lacje wykony­wane meto­dami bezwykopowymi głównie w starym budown­ictwie, w wilgo­t­nych piwni­cach, garażach podziem­nych, w miejs­cach trudno dostęp­nych jak kanały czy tunele
  • zszy­wanie kon­strukcji – wraz z wypełnieni­ami dodatkowe dozbra­janie wzmac­ni­anych stref

Uszczel­nienia zre­al­i­zowane przez naszą firmę:

Uszczel­nienia kur­tynowe obiek­tów kole­jowych na linii CMK

Uszczel­nienia kur­tynowe wyko­nane pod­czas prac na kon­trak­cie Mod­ern­iza­cja linii kole­jowej Nr 64 Psary-​Kozłów . Oprócz uszczel­nień wyko­nano także naprawy obiek­tów w tech­nologii zapraw PCC oraz uszczel­ni­anie dylat­acji z uży­ciem pro­fili ze sznurów bentonitowych.

Real­iza­cja: sierpień-​październik 2013.

Uszczel­nienia żel­betów w Elek­trowni Połaniec

Uszczel­nienia żel­betów w budynkach pom­powni oraz kanałów zrzu­towych wody chłodzącejGDF Suez Elek­trow­nia Połaniec S.A. Uszczel­niono prze­jś­cia insta­la­cyjne, rysy i dylat­acje z uży­ciem żywic poli­ure­tanowych, żeli akry­lowych oraz kitów uszczel­ni­a­ją­cych. Doko­nano także napraw lokalnych uszczel­ni­anych ele­men­tów zaprawami PCC. Ilość rys i dylat­acji – 800 m.b.

Real­iza­cja: maj-​wrzesień 2011.

Naprawa i uszczel­nie­nie muru oporowego przed ALDI

Naprawa i uszczel­nie­nie meto­dami iniek­cyjnymi muru oporowego przed sklepem ALDI w Jaworznie. Iniekcja żywic poli­ure­tanowych oraz wyko­nanie uszczel­nienia kur­tynowego wzdłuż rys z uży­ciem żywic akrylowych.

Real­iza­cja: kwiecień 2011r.

Uszczel­nie­nie szy­bów windowych

Wyko­nanie uszczel­nień z uży­ciem żywic poli­ure­tanowych szy­bów win­dowych w Cen­trum Hand­lowym Pogo­ria w Dąbrowie Górniczej.

Real­iza­cja: sty­czeń 2011.

Uszczel­nienia kanału wody chłodzącej

Wyko­nanie uszczel­nień z uży­ciem żywic poli­ure­tanowych oraz żeli akry­lowych w kanale wody chłodzącej do chłodni komi­nowej w PKE S.A. Elek­trow­nia Siersza.

Real­iza­cja: lip­iec 2010.

Uszczel­ni­a­jąca iniekcja kur­tynowa stropu kanału

Wykoananie iniekcji uszczel­ni­a­jącej kur­tynowej stropu pod bocznicą kole­jową w Gli­wicach z uży­ciem hydrostruk­tu­ral­nych żeli akry­lowych oraz poli­ure­tanowych elas­tomerów uszczelniających.

Real­iza­cja: kwiecień 2010.

Uszczel­nie­nie kanału w PKE S.A. El. Siersza

Uszczel­nienia wycieków do kanałów wody chłodzącej chłodni komi­nowej meto­dami iniek­cyjnymi w PKE S.A. Elek­trow­nia Siersza.

Real­iza­cja: październik 2009r.