Diagnostyka

Firma nasza ofer­uje Państwu usługę kom­plek­sową – od oględzin po odbiór wyko­nanych prac. Real­iza­cja robót napraw­czych i ochron­nych wymaga pro­fesjon­al­nej diag­nos­tyki, pro­jektu oraz fachowego wykon­aw­stwa. Wykonu­jemy bada­nia na placu budowy oraz w lab­o­ra­to­ri­ach mate­ri­ałowych lub chemicznych.

Usługi tego typu świad­czymy zarówno jako jeden z ele­men­tów robót przez nas wykony­wanych na remon­towanych obiek­tach lub na zlece­nie. Wów­czas efek­tem jest charak­terystyka stanu kon­strukcji wraz z opisem jego naprawy i zabez­pieczenia – na Państwa życzenie.

Uzu­pełnie­niem jest możli­wość wyko­na­nia powierzchni prób­nych w celu sprawdzenia wiz­ual­nego bądź tech­nicznego pro­ponowanych rozwiązań.