Iniekcje

Roboty iniek­cyjne są jed­nymi z bardziej wyrafi­nowanych i trud­nych robót napraw­czych. Muszą być poprzedzane anal­izą przy­czyn pow­sta­nia zarysowań i prze­cieków tak, aby naprawa przyniosła pożą­dany skutek. Po anal­izie prze­biegu i charak­teru zarysowa­nia przy­go­towu­jemy kon­cepcję naprawy, sposób rozmieszczenia pak­erów iniek­cyjnych, ich dobór jak również wybór odpowied­niego środka wtłaczanego w rysę. Roboty przeprowadzane są zawsze z uży­ciem najlep­szych dostęp­nych na rynku mate­ri­ałów o odpowied­niej lep­kości i szy­bkości wiązania.

Wykonu­jemy iniekcje

  • wzmac­ni­a­jące – skle­janie kon­strukcji żel­be­towych, betonowych i murowych
  • uszczel­ni­a­jące – elasty­czne wypeł­ni­anie pęknięć konstrukcji
  • kur­tynowe – hydroizo­lacje wykony­wane meto­dami bezwykopowymi głównie w starym budown­ictwie, w wilgo­t­nych piwni­cach, garażach podziem­nych, w miejs­cach trudno dostęp­nych jak kanały czy tunele
  • zszy­wanie kon­strukcji – wraz z wypełnieni­ami dodatkowe dozbra­janie wzmac­ni­anych stref

Roboty iniek­cyjne zre­al­i­zowane przez naszą firmę:

Wypełnie­nie pustek pod­posadzkowych, sta­bi­liza­cja płyt betonowych

Wypełnienie pustek podposadzkowych, stabilizacja płyt betonowych

To kole­jna real­iza­cja tego typu, wyko­nana z powodze­niem przez naszą firmę, tym razem w jed­nej z sos­nowiec­kich fab­ryk. Dzięki uży­ciu zaawan­sowanych i szy­bkosprawnych tech­nologii udało się usta­bi­li­zować podłoże pod pły­tami betonowymi, bez kłopotów logisty­cznych na tere­nie zakładu będącego w ruchu. Wtłoczyliśmy ilość mate­ri­ału wystar­cza­jącą do pokrycia powierzchni ponad 350 m2 warstwą grubości 5 mm.

Real­iza­cja: maj 2012

Więcej zdjęć z tej real­iza­cji TUTAJ

Iniekcje mono­li­tyzu­jące Fun­da­ment tur­boze­społu TG-​12 w Elek­trowni Łaziska

Remont fundamentu turbozespołu

Na tere­nie Elek­trowni Łaziska real­i­zowal­iśmy remont żel­betów Fun­da­mentu Tur­boze­społu TG-​12. Roboty były prowad­zone z prz­er­wami, we współpracy z innymi branżami. Oprócz repro­fi­lacji prace obe­j­mowały także iniekcje mono­li­tyzu­jące, wypeł­ni­a­jące pustki i niedow­ibrowa­nia betonu. Wyko­nano ponad 110 m.b. iniekcji niskolep­kimi żywicami epoksydowymi.

Real­iza­cja: listopad 2011-​luty 2012r.

Więcej zdjęć z tej real­iza­cji TUTAJ

Iniek­cyjne wypełnie­nie pustek podposadzkowych

Wypełnie­nie meto­dami iniek­cyjnymi pustek pod klaw­iszu­ją­cymi pły­tami betonowymi w fab­ryce Proma w Tychach.

Real­iza­cja: kwiecień 2011.

Iniekcje obiek­tów mostowych autostrady A1

Wyko­nanie iniekcji mono­li­tyzu­ją­cych na kilku obiek­tach mostowych autostrady A1 – skle­janie belek, pod­pór oraz zakotwień gni­azd sprężeń. Wyko­nanie uszczel­nień prze­jś­cia tech­no­log­icznego ruro­ciągu wody pod autostradą.

Real­iza­cja: maj-​wrzesień 2010.

Naprawa spękanej posadzki betonowej

Naprawa iniek­cyjna spękań w posadzce hali warsz­ta­towej w Oczyszczalni Ścieków Śród­mieś­cie w Zabrzu.

Real­iza­cja: listopad 2010.


Iniekcja w Elek­trowni Świnna Poręba

Iniekcja wzmac­ni­a­jąca i wypeł­ni­a­jąca pustki w betonie pod blachami den­nymi lejów rur ssą­cych w elek­trowni wod­nej Świnna Poręba.

Real­iza­cja: lip­iec 2010.

Iniek­cyjne wypełnie­nie pustek podposadzkowych

Wypełnie­nie meto­dami iniek­cyjnymi pustek pod klaw­iszu­ją­cymi pły­tami betonowymi w fab­ryce JOY w Tychach.

Real­iza­cja: czer­wiec 2010.

Iniekcja rys, autostrada A1, dla Stra­bag Sp. z o.o

Iniekcja rys na obiek­cie WA-​509 w ciągu nowobu­dowanej autostrady A1, z uży­ciem żywicy duromerowej niskiej lep­kości poprzez pak­ery nakle­jane. Roboty wyko­nane na zlece­nie Stra­bag Sp. z o.o.

Real­iza­cja: październik 2009r.

Iniekcje mono­li­tyzu­jące – most w Boronowie

Wyko­nanie iniekcji skle­ja­ją­cych rysy na obiek­cie mostowym w ciągu DK-​907 nad rz.Liswarta w Boronowie.

Real­iza­cja: lip­iec 2008r.

Iniekcje i zszy­wanie jezdni betonowej Żory DK-​86

Wyko­nanie mono­li­tyza­cji meto­dami iniek­cyjnymi wraz ze zszy­waniem betonowej naw­ierzchni nowobu­dowanej drogi szy­bkiego ruchu DK-​86 Katowice-​Ustroń w Żorach dla Stra­bag Sp. z o.o. (Heilit&Werner).

Real­iza­cja: wrze­sień 2008r.