Renowacje kanalizacji

Kanal­iza­cje przeła­zowe z ele­men­tów betonowych oraz studnie kanal­iza­cyjne – ele­menty infra­struk­tury często użytkowane przez lata bez żad­nych remon­tów. Wskutek korozji kwa­sowej, nad­miernego użytkowa­nia czy wadli­wego wyko­na­nia kon­strukcje te wyma­gają pil­nych renowacji.

Wykonu­jemy naprawy tego typu obiek­tów z uży­ciem mate­ri­ałów na bazie min­er­al­nej bądź hybry­dowej. Często tech­nolo­gie napraw­cze wyma­gają zas­tosowa­nia uszczel­nień iniek­cyjnych. Sto­su­jemy mate­ri­ały szy­bkosprawne, dzięki czemu napraw­iane części infra­struk­tury mogą być w krótkim cza­sie odd­ane do ponownej eksploat­acji. Zwieńcze­niem robót są reg­u­lacje włazów, co skutkuje wyraźnym pozy­ty­wnym odbiorem wyko­nanych robót przez wszys­t­kich użytkown­ików, nie tylko podłąc­zonych do sieci.

Renowacje kanal­iza­cji zre­al­i­zowane przez naszą firmę:

Uszczel­ni­anie studni kanalizacyjnych

Naprawa i uszczel­nienia studni kanal­iza­cyjnych na zlece­nie Miejskiego Przed­siębiorstwa Gospo­darki Komu­nal­nej Sp. z o.o. w Busku-​Zdrój. Zakres: repro­fi­lacje kinet z uży­ciem szy­bkosprawnych zapraw PCC, iniek­cyjne uszczel­ni­anie prze­cieków, naprawa i uszczel­ni­anie styków kręgów oraz wpięć na ostro.

Real­iza­cje – sier­pień 2009r.