Stabilizacja i uszczelnianie gruntu

Z uży­ciem tech­nologii iniek­cyjnych wykonu­jemy nie tylko wzmoc­nienia i uszczel­ni­a­nia kon­strukcji lecz także uszczel­nienia i sta­bi­liza­cję gruntu. Dzięki doborowi odpowied­nich środ­ków i fachowemu wyko­na­niu rozwiązu­jemy prob­lemy luźnych górot­worów. Zapada­jące się studnie, kon­strukcje wypłuki­wane przez wodę grun­tową, wały – dzięki uży­ciu środ­ków elasty­cznych możliwe jest skuteczne uszczel­nie­nie nawet grun­tów geo­log­icznie mniej stabilnych.

Sta­bi­liza­cja i uszczel­ni­anie gruntu zre­al­i­zowane przez naszą firmę:

Lik­widacja zagroże­nia geot­ech­nicznego w hali maszynowni dla TAU­RON Ciepło

Pro­jekt Lik­widacja zagroże­nia geot­ech­nicznego w Hali Maszynowni zakładał wypełnie­nie pust­eych przestrzeni pod posadzką na poziomie –3,50 m w hali maszynowni elek­trowni EC Nowa. Przy­go­towana do tego celu mody­fikowana mieszanka wypeł­ni­a­jąca została podana na znaczne odległości w sposób maszynowy i z dużą dynamiką wtłoc­zona w pustki.

Tauron Ciepło EC Nowa

W ramach pro­jektu wykon­al­iśmy kilka­set otworów rdzeniowych podaw­czych. Dla lep­szego mon­i­torowa­nia poziomu wód grun­towych odwier­cil­iśmy także 25 studni chłonnych.

Tauron Ciepło EC Nowa

Zwieńcze­niem pro­jektu byłu naprawy pęknięć posadzki, wyko­nane z uży­ciem mate­ri­ałów chemii budowlanej. Dzięki współpracy i dobrej orga­ni­za­cji ten trudny pro­jekt wykon­al­iśmy ter­mi­nowo i z sukcesem.

Real­iza­cja: październik 2012 – sty­czeń 2013.

Więcej zdjęć w TUTAJ

Iniekcje grun­towe w Elek­trowni Połaniec

Stabilizacja i uszczelnianie gruntu

Uszczel­nienia grun­tów przy budynkach pom­powni w GDF Suez Elek­trow­nia Połaniec S.A. Wyko­nano uszczel­nienia mas grun­towych z uży­ciem mody­fikowanych mieszanek cementowo-​bentonitowych. Łącznie wyko­nano 3165 m.b.wierceń z uszczel­nieni­ami gruntowymi.

Real­iza­cja: maj-​wrzesień 2011.

Więcej zdjęć w Galerii