Posadzki żywiczne

Posadzki żywiczne obec­nie to nie tylko prze­mysłowe zabez­piecze­nie powierzchni betonowych. Wykonu­jemy także deko­ra­cyjne powłoki, stanow­iące nowoczesny ele­ment deko­ra­cyjny przy jed­noczes­nych wyma­ga­ją­cych walo­rach ochron­nych. Pro­ponu­jemy Państwu posadzki cienkowarst­wowe, samoro­zlewne, chemood­porne, elasty­czne w wari­antach gład­kich, anty­pośl­iz­gowych i innych. W stre­fach zagrożonych wybuchem wykonu­jemy posadzki antyelek­trostaty­czne.

Możliwe są kom­bi­nacje różnych walorów i właś­ci­wości np. posadzka antyelek­trostaty­czna antypoślizgowa.

Doty­chcza­sowym użytkown­ikom pro­ponu­jemy korzystny i trwały zabieg regen­er­acji posadzek, po którym powłoka wygląda jak nowa przez długi czas.

Posadzki żywiczne zre­al­i­zowane przez naszą firmę:

Posadzka epoksy­dowa w Elek­trowni Wod­nej Smolice

Wyko­nanie grubowarst­wowej samoro­zlewnej powłoki posadzkowej z mate­ri­ałów chemout­wardzal­nych na bazie żywic epoksy­dowych w Elek­trowni Wod­nej Smo­lice, dla ZEW Niedzica.

Real­iza­cja – kwiecień-​maj 2011.

Posadzka w Alstom-​Konstal Chorzów

Posadzka antyelek­trostaty­czna w hali lakierni wag­onów tramwa­jowych firmy Alstom Kon­stal w Chorzowie.

Real­iza­cja – lip­iec 2009r.

Chod­niki w ciągu DTŚ dla Skan­ska S.A.

Wyko­nanie nawierzchnio-​izolacji – chod­ników mostowych w ciągu nowobu­dowanego odcinka Dro­gowej Trasy Śred­ni­cowej w Rudzie Śląskiej dla Skan­ska S.A.

Real­iza­cja – kwiecień-​maj 2008r.