Powłoki chemoodporne

Powłoki chemood­porne stanowią bardziej zaawan­sowaną formę zabez­pieczeń antyko­rozyjnych. Uwzględ­ni­ają panu­jące warunki a w szczegól­ności odd­zi­ały­wanie mediów chemicznych. Dobór zabez­pieczenia uza­leżniony jest przede wszys­tkim od wyma­gań kon­strukcji i panu­ją­cych warunków. Wykonu­jemy powłoki szty­wne, elasty­czne, chemout­wardzalne lub mineralne.

Powłoki chemood­porne zre­al­i­zowane przez naszą firmę:

Posadzka antystat.,chemoodporna Kok­sow­nia Przyjaźń

Wyko­nanie powłoki chemood­pornej jako tacy na stropie w budynku ben­zolowni Kok­sowni „Przy­jaźń” w Dąbrowie Gór­niczej. Najbardziej zaawan­sowana powłoka – posadzka antyelek­trostaty­czna (prze­wodząca), chemood­porna, antypoślizgowa.

Real­iza­cja – lipiec-​sierpień 2011.

Powłoki chemood­porne w oczyszczalni ścieków w Lędzinach

W ramach umowy z firmą MIKO-​TECH wykonu­jemy obsługę kon­traktu w zakre­sie aplikacji mate­ri­ałów chemii spec­jal­isty­cznej, w tym chemood­pornych powłok ochron­nych. Obiekty narażone na agresję ścieków są zabez­pieczane w tech­nologii powłok min­er­al­nych o wysok­iej odporności chemicznej XA3.

Real­iza­cja: 20122013

Jeden z obiektów:

Więcej zdjęć w Galerii.

Więcej o tej real­iza­cji TUTAJ.