Zszywanie konstrukcji

Zszy­wanie kon­strukcji to jedne z bardziej wyrafi­nowanych i trud­nych robót napraw­czych. Muszą być poprzedzane anal­izą przy­czyn pow­sta­nia zarysowań i prze­cieków tak, aby naprawa przyniosła pożą­dany skutek. Po anal­izie prze­biegu i charak­teru zarysowa­nia przy­go­towu­jemy kon­cepcję naprawy, sposób rozmieszczenia pak­erów iniek­cyjnych, ich dobór jak również wybór odpowied­niego środka wtłaczanego w rysę. Roboty przeprowadzane są zawsze z uży­ciem najlep­szych dostęp­nych na rynku mate­ri­ałów o odpowied­niej lep­kości i szy­bkości wiązania.

Wykonu­jemy iniekcje

  • wzmac­ni­a­jące – skle­janie kon­strukcji żel­be­towych, betonowych i murowych
  • uszczel­ni­a­jące – elasty­czne wypeł­ni­anie pęknięć konstrukcji
  • kur­tynowe – hydroizo­lacje wykony­wane meto­dami bezwykopowymi głównie w starym budown­ictwie, w wilgo­t­nych piwni­cach, garażach podziem­nych, w miejs­cach trudno dostęp­nych jak kanały czy tunele
  • zszy­wanie kon­strukcji – wraz z wypełnieni­ami dodatkowe dozbra­janie wzmac­ni­anych stref

Zszy­wanie kon­strukcji zre­al­i­zowane przez naszą firmę:

Zszy­wanie iniek­cyjne murów – Szpi­tal Rydułtowy

Wypełnie­nie pustek oraz zszy­wanie rys pow­stałych w wyniku ruchu zakładu gór­niczego w Szpi­talu w Rydułtowach.

Real­iza­cja – lipiec-​sierpień 2010.

Zszy­cie muru w SP Nr 2 w Rybniku

Iniekcja wraz ze zszy­ciem rysy pow­stałej w wyniku ruchu zakładu gór­niczego w ścianie szczy­towej Zespołu Szkolno-​Przedszkolnego nr 2 w Rybniku.

Real­iza­cja – lip­iec 2010.

Parafia Św.Jerzego w Rydułtowach

Iniekcja wraz ze zszy­waniem kon­strukcji w Domku Marii Parafii Św. Jerzego w Ryduł­towach. Iniekcja real­i­zowana w ramach lik­widacji wpły­wów szkód górniczych.

Real­iza­cja – kwiecień 2010r.