Dostawy materiałów specjalistycznych

Jako uzu­pełnie­nie naszej oferty – zaj­mu­jemy się także dostawami mate­ri­ałów spec­jal­isty­cznych. Mate­ri­ały mogą być przez nas pole­cone w wyniku ich doboru do rewital­iza­cji konstrukcji.